Home

Welkom! I Welcome! (English below)

Op deze site kunt u de verrichtingen volgen van de eerste jaars studenten van het Instituut voor Sportstudies tijdens de “Outdoor Experience” in de bossen van de Ardennen. Bij de dagverslagen zullen per dag foto’s geplaatst worden en in het gastenboek kunt u een bericht achter laten voor de studenten!

De doelstelling van de Outdoor Experience is tweeledig. Enerzijds is de aandacht gericht op teamontwikkeling en samenwerking. Zelfregulatie, communicatie en leiderschap zijn daarbij belangrijke factoren. Hierdoor wordt een belangrijke basis gelegd voor samenwerking in groepsverband, benodigd voor bijvoorbeeld het uitvoeren van de opdrachten tijdens de opleiding. Het groepsproces is daarbij essentieel. Een meerdaagse, gemeenschappelijke onderneming in een eenvoudige outdoor omgeving met een gezamenlijk doel is daarbij een uitstekend middel voor het groepsproces.  Anderzijds draait het om de ervaring (“Experience”) in de natuur zelf. De studenten maken tijdens een indrukwekkende tocht kennis met de prachtige natuur van de Belgische Ardennen en diverse uitdagende outdoor activiteiten. Het verblijven in de natuur, vanuit een duurzaam en respectvol perspectief, maar zeker ook het bewust worden en kunnen waarderen van de natuurlijke omgeving zijn enkele belangrijke pijlers onder het programma van deze week.

Welcome!

On this site you will be able to follow everything the first year students of Sportstudies during their “Outdoor Experience” in the forests of the Belgian Ardennes. Everyday we will post a daily log with a few pictures. In the guestbook you can leave a message for the students!

The objective of the Outdoor Experience is twofold. On the one hand, the focus is on team development and cooperation. Self-regulation, communication and leadership are important factors here. This is an important basis for cooperation in groups, necessary for example for carrying out the assignments during the training. The group process is essential here. A multi-day, joint venture in a simple outdoor environment with a common goal is an excellent tool for the group process.  On the other hand, it is all about the experience in nature itself. During an impressive trip, the students get to know the beautiful nature of the forests of Belgium and various challenging outdoor activities. Staying in nature, from a sustainable and respectful perspective, but certainly also becoming aware and able to appreciate the natural environment are some of the important pillars of the program of this week.